Tirana Ekspres është një organizatë jofitimprurëse e iniciuar nga artistë, aktivistë, ambientalistë, politikëbërës, ndërmarrës të biznesit shoqëror dhe studiues, qëllimi i së cilës është të përmirësojë perceptimin kulturor dhe artistik dhe te shprehurit në Tiranë dhe madje edhe më gjerë. Qëllimi ynë është të punojmë në partneritet të fortë me komunitetin pasi ndjekim punën e mirë për të shfrytëzuar potencialin e artit duke krijuar dhe organizuar ngjarje frymëzuese, rrjet aktivistësh dhe projekte afatgjata. Skena alternative e kulturës që paraqesim, ofron lirinë e shprehjes për komunitetin që tejkalon pengesat diskriminuese si gjini,  orientim politik ose nivele ekonomike / sociale që çojnë në një shoqëri  më të fuqizuar. Ne gjithashtu synojmë të kontribuojmë në një zhvillim të qëndrueshëm të mjedisit përmes promovimit të veprimeve të pastrimit dhe eko-turizmit. TE pajiset me mjete arsimore formale dhe joformale për të arritur qëllimet e saj dhe për të organizuar aktivitetet e saj në lidhje me kulturën, mjedisin, eko-turizmin dhe biznesin shoqëror.

Kontaktoni me ne, na dërgoni idetë tuaja dhe bashkëpunoni me ne.

Email : [email protected]