|

|

Ekspozitë me artistë të rinj.


Posted in Culture, Exhibition, Painting, Visual Arts on 9 May 2022 by Resina Mecani 

 

Ditën e Premte më 25 Mars 2022, u çel ekspozita me artistet e rinj në ambientet e TE’ Galeria, nën kurimin e Andi Tepelena. Shtatë artist të rinj të bërë bashkë, sollën punimet e tyre në teknikën vaj në kanavacë dhe jo vetëm. Një vazhdimësi prezantimesh për publikun të veprave të tyre të viteve të fundit . Rutina e përditshme, jeta artistike, gjendja shpirterore, femijëria, tradita ishin disa nga temat e trajtuara nga artistët Albi Yzo, Enea Ziu, Kristian Zara, Hert’ha Pataj, Edinjo Jahja, Resina Meçani, Stefania Balla.

Ekspozita qëndroi e hapur për publikun deri më datë 4 Prill dhe u finalizua me një bisedë ku ishin të ftuar vet artistët pjesëmarrës dhe kuratori. U bashkuam për të mesuar më tepër për përmbajtjen e veprave por dhe realitetin artistik në qytet, shqetësimt dhe hapat që mund të ndërmerren për të bërë kontributin e gjithsecilit akoma më të vyer.

Photo credits Inda Sela
NJIHU ME DISA NGA ARTISTËT
Albi Yzo

Të krijoj në epokën tonë bashkëkohore, është për mendimin tim, të jesh i angazhuar të zgjedhësh forma të ndryshme të të shprehurit duke ruajtur thelbin e vetes, në mënyrë që kjo energji të shpërndahet në kohën dhe në hapësirën në të cilën ne jetojmë.

Arti, për mua, është aftësia e mendjes për të prodhuar  vepra, të cilat shoqëria do t’i vëri në funksion të përmirësimit estetik dhe kulturor të tij. Puna ime tregon qartë interesin tim për bukurinë, kërkimi im ontologjik për risi, heterogjenitet i pamohueshëm, dashuri për njeriun se ai është sublim.

Balanca dhe harmonia mes tyre përbëjnë çfarë mund të jetë e veçanta e punës sime.

Hert’ha Pataj

Unë quhem Hert’ha Pataj, kam lindur në 6 maj 2001 në Tiranë. Në moshë të vogël u interesova për artin dhe vzhdova ta praktikoja atë vetë. Kam mbaruar shkollën e mesme në “Petro Nini Luarasi” dhe aktualisht studioj në Fakultetin e Shkencës dhe Ekonomisë së Aplikuar, në Departamentin e Artit dhe Dizajnit. Unë jam duke bërë një intership në një kompani marketingu për dizajn dhe reklamim dhe gjithashtu punoj online ndonjëherë si dizajner.

  Objektivi im ishte arkitektura për një kohë të gjatë derisa u përfshiva më shumë me artin, gjë që bëri ndryshimin tim në Art dhe Dizajn. Një pjesë e madhe e artit tim është e ndikuar nga shumë artistë, piktorë, grafistë nga epoka të ndryshme dhe gjithashtu nga muzika, ku unë e gjej veten më të frymëzuar sidomos në pjesën e konceptimit të çfarë do të krijojë.

Kristian Zara

Në hulumtimin tim artistik, ndërthurja e veprimtarive bashkë me manifestimin shpirtëror
të psikikës janë tashmë pjesë e rëndësishme e studimeve të mia si artist. Unë përdor figurën e njeriut nëpërmjet së cilës mund të shpreh të gjithë vëzhgimet artistike, filozofike, që burojnë nga një proces i pandërprerë meditimi dhe analize.
Duke vërejtur ndërveprimin midis botës së brendshme dhe të jashtme, njeriut dhe shoqërisë, natyrës dhe njerëzimit, shpesh ndodhë të zhytem në një bashkëbisedim me të panjohurën e dikurshme.
Pavarësisht se unë përdor figurën e dikujt tjetër, vetë e panjohura është një pjesë e vetvetes sime e cila si rrjedhojë kthehet në vetë-thelb-temë (subjekt) dhe objekt për t’u vëzhguar dhe zhvilluar konceptualisht.

Enea Ziu 

Në një shoqëri ku njeriu po jeton më shumë brenda mëndjes së tij, apo botës virtuale, dua të vë
në dukje rëndësinë e marrëdhenieve shoqërore e familjare, marrëdhenieve me hapsiren ku jetojmë e objekteve që na rrethojnë. Piktura për mua është përjetësim i një momenti, qoftë ai dhe
i zakonshem, real apo imagjinar. Momentet spontane nga jeta e përditshme zënë një pjesë të
rëndësishme në krijimtarinë time. Këto momente jo vetëm zbulojnë ndjesitë e perceptimet e mia
mbi realitetin por gjithashtu zbulojnë dhe vetë procesin e krijimit.

 

(english)

On Friday, March 25, 2022, the exhibition with young artists was opened in the premises of TE ’Galeria, under the curation of Andi Tepelena. Seven young artists brought together, exhibited  their works on oil on canvas technique. A presentations of series of their works of recent years to the public. Daily routine, artistic life, state of mind, childhood, tradition were some of the topics addressed by artists Albi Yzo, Enea Ziu, Kristian Zara, Hert’ha Pataj, Edinjo Jahja, Resina Meçani, Stefania Balla.

The exhibition remained open to the public until April 4 and was finalized with an art talk where the participating artists and the curator were invited. We came together to learn more about the content of the artworks but also the artistic reality in the city, the concerns and the steps that can be taken to make everyone’s contribution even more valuable.

MEET SOME OF THE ARTISTS

Albi Yzo

To create in our contemporary era, it is in my opinion, to be committed to choosing different forms of expression while preserving the essence of ourselves, so that this energy is distributed in the time and space in which we live

Art, for me, is the ability of the mind to produce works, which society will put in function of its aesthetic and cultural improvement. My work clearly shows my interest in beauty, my ontological search for innovation, undeniable heterogeneity, love for man that he is sublime.

The balance and harmony between them constitute what can be special about my work.

Hert’ha Pataj

My name is Hert’ha Pataj, I was born in May 6, 2001 in Tirana. At an early age i took interest on art and persuid it on my own. I finished high school at “Petro Nini Luarasi” and currently I study in Faculty of Applied Science and Economy, in the Art & Design Departement. I am doing an intership at a marketing company for design and advertisement and also i work online from time to time also as a designer.

   My objective was architecture for a long time until i got myself more involved with art, which made my objective change to Art & Design. A lot of my art is influenced by a lot of artist, painters, graphists from different eras and also from music, which is where i find myself the most inspired, espacially in what concept I will base what I am going to create on.

Kristian Zara

In my artistic research, the combination of activities along with spiritual manifestation of psyche are already an important part of my studies as an artist. I use the human figure through which I can express all the artistic, philosophical observations that stem from an uninterrupted process of meditation and analysis.

Observing the interaction between the inner and outer world, man and society, nature and humanity, I often happens to immerse myself in a conversation with the former unknown.

Despite the fact that I use someone else’s image, the unknown self is a part of myself which in turn becomes the self-subject (subject) and object to be observed and developed conceptually.

Enea Ziu 

In a society where man is living more within his mind, or virtual world, I want to put apparently the importance of social and family relationships, relationships with the space where we live and the objects that surround us. Painting for me is the perpetuation of a moment, be it and ordinary, real or imaginary. Spontaneous moments from everyday life occupy a part of important in my creativity. These moments not only reveal my feelings and perceptions on reality but also reveal the process of creation itself.

 


Tags

artist, exhibition, painting, tirana, youngartists


Browser similar items

Memoria Kolektive

Memoria Kolektive

Kino Screening  Te’Galeria “Mbjellja e Pemëve”

Kino Screening  Te’Galeria “Mbjellja e Pemëve”

Spirit Light in Vietnam

Spirit Light in Vietnam

Kino Screening  Te’Galeria

Kino Screening  Te’Galeria